Chính sách chất lượng của công ty TNHH Sunny Việt Nam
 

 “MINH BẠCH, CHUYÊN NGHIỆP, SÁNG TẠO”

CÔNG TY CAM KẾT

1.    Xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn  ISO 9001:2015, đảm bảo thực hiện có hiệu lực và hiệu quả.

2.     Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, nhân viên giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có đủ năng lực tiếp thu và áp dụng một cách sáng tạo các công nghệ tiên tiến, không ngừng phấn đấu vì mục tiêu chất lượng cho mỗi sản phẩm/dịch vụ Công ty cung cấp.

3.     Năng động, sáng tạo, đoàn kết, không ngừng đổi mới và đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quản lý điều hành.

4.     Thường xuyên phổ biến giáo dục ý thức thực hiện đảm bảo chất lượng cho từng cán bộ, nhân viên. Mỗi thành viên trong Công ty phải thấu hiểu được chất lượng của mỗi sản phẩm/dịch vụ phụ thuộc vào chất lượng công việc của mỗi người. 

5.     Đáp ứng thỏa đáng mọi yêu cầu của khách hàng theo Hợp đồng đã được ký kết cũng như các yêu cầu luật định và chế định thích hợp.