Quyết định Bổ nhiệm Ông Đỗ Minh Thơi - Giữ chức vụ Trưởng phòng KT -KT

 QĐ Bổ nhiệm Anh Đỗ Minh Thơi - Trưởng phòng KT - KT

Quyết định Bổ nhiệm Ông Vũ Như Tuấn giữ chức vụ Phó phòng Vật tư

 Quyết định Bổ nhiệm Ông Vũ Như Tuấn giữ chức vụ Phó phòng Vật tư

Quyết định bổ nhiệm Ông Ngô Văn Khánh làm Trưởng ban An toàn và vệ sinh lao động thuộc dự án Tàu leo núi - Tuyến số 1

 Quyết định bổ nhiệm Ông Ngô Văn Khánh làm Trưởng ban An toàn và vệ sinh lao động thuộc dự án Tàu leo núi - Tuyến số 1

Quyết định thành lập Ban an toàn và vệ sinh lao động Dự án Tàu leo núi - Tuyến số 1

 Quyết định thành lập Ban an toàn và vệ sinh lao động Dự án Tàu leo núi - Tuyến số 1

Quyết định thành lập Ban chỉ huy công trường Dự án Tàu leo núi - Tuyến số 1

 Quyết định thành lập Ban chỉ huy công trường Dự án Tàu leo núi - Tuyến số 1

Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tấp làm Trưởng ban dự án Công viên Đại Dương Hạ Long (gói thầu 2)

 Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tấp làm Trưởng ban dự án Công viên Đại Dương Hạ Long (gói thầu 2)

Quyết định thành lập Ban dự án Công viên Đại Dương Hạ Long (gói thầu 2)

 Quyết định thành lập Ban dự án Công viên Đại Dương Hạ Long (gói thầu 2)

Quyết định thành lập Ban an toàn lao động Dự án Cảng Hàng Không Quảng Ninh

 Quyết định thành lập Ban an toàn lao động Dự án Cảng Hàng Không Quảng Ninh

Quyết định Thành lập Ban chỉ huy công trường Dự án Cảng Hàng Không Quảng Ninh

 Quyết định Thành lập Ban chỉ huy công trường Dự án Cảng Hàng Không Quảng Ninh

Quyết định Bổ nhiệm Trưởng phòng vật tư - Quản lý máy - An toàn

 Quyết định Bổ nhiệm Trưởng phòng vật tư - Quản lý máy - An toàn