Quyết định thành lập Ban an toàn và vệ sinh lao động Dự án Tàu leo núi - Tuyến số 1