Quyết định Bổ nhiệm Ông Vũ Như Tuấn giữ chức vụ Phó phòng Vật tư