QĐ Bổ nhiệm Anh Đỗ Minh Thơi - Trưởng phòng KT - KT