Sunny Việt Nam công bố mục tiêu chất lượng năm 2017