Quyết định bổ nhiệm trưởng dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng