Quyết định miễn nhiệm trưởng dự án Ecolife Capitol